Regulamin serwisu

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

§1
Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 1. Sprzedawca – Ślebzak-Cebula Sp. z o.o. .z siedzibą w Poznaniu, ul. Bóżnicza 15 lok. 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000668630, NIP: 7831755934, Regon: 366805912 dostarczający Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik – usługobiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.
 3. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną https://beata.slebzak-cebula.pl
 4. Usługi – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym komunikowanie się w czasie rzeczywistym online np. udzielanie konsultacji, porad.
 5. Strony – Sprzedawca i Użytkownik.
 6. Przelewy24 – operator płatności internetowych online świadczący usługi na rzecz Sprzedawcy działający pod domeną https://www.przelewy24.pl

 

§2
Postanowienia ogólne

 1. Dostawcą Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Do Dostarczania Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 

§3
Rodzaj i zakres działalności

Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet polegające na indywidualnych konsultacjach i opracowaniach planów żywieniowych z dziedziny dietetyki klinicznej. Szczegółowe informacje przedstawiane są Użytkownikowi w składanej ofercie.

 

§4
Zawarcie umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie stanowią ofertę zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Usług, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Zawarcie umowy następuje po akceptacji oferty przez Użytkownika przez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 3. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Sprzedawcę oferty, która została następnie przyjęta przez Użytkownika.

 

§5
Składanie zamówienia

 1. Składanie zamówienia następuje poprzez:
  a) wybór Usług oferowanych przez Sprzedawcę w złożonej ofercie;
  b) dokonanie płatności za wybrane usługi przy pomocy systemu płatności inernetowych Przelewy24, dostępnego na stronie Sprzedawcy.
 2. W potwierdzeniu otrzymania zamówienia zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika identyfikator płatność i zamówienia.

 

§6
Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia poprawnie uzupełnionej ankiety pacjenta.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Usługi, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 

§7
Dostawa usługi

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi poprzez:
  a) skorzystanie z konsultacji dietetycznych za pomocą wybranego przez Strony komunikatora (Skype, Facebook);
  b) dostarczenie indywidualnego planu żywieniowego w pliku o rozszerzeniu pdf, doc, docx lub rtf w postaci załącznika do maila wysłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika.

 

§8
Odstąpienie

Na podstawie art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż przedmiotem jej świadczenia jest indywidualna konsultacja dietetyczna i/lub produkt w postaci indywidualnego planu żywieniowego opracowanego ściśle według specyfikacji konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§9
Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
  a) połączenie z siecią Internet;
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca prawidłowe wyświetlanie serwisu;
  c) włączona obsługa Cookies i Java Script.
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

 

§10
Polityka plików cookies

 1. Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.
 2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji „Akceptuję” po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 7. Dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 8. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
 9. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji.

 

§11
Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę.
 2. Zapłata jest możliwa w formie płatności realizowanych za pomocą serwisu Przelewy24.
 3. Cena i inne istotne warunki związane Usługą są każdorazowo podane w opisie zawartym w ofercie.
 4. Podane w ofercie kwoty są cenami brutto i zawierają wszystkie należne podatki.
 5. Jeżeli Użytkownik zgłosi żądanie wystawienia faktury, to jest obowiązany podać wymagane dane, niezbędne do wystawienia faktury.
 6. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia e-faktury.
 7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§12
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
  a) pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres Sprzedawcy;
  b) oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
  c) skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres e-mail Sprzedawcy opublikowany serwisie.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny);
  b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie Usługi nastąpi w terminie do 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

 

§13
Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu jest Sprzedawca.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować na adres e-mail: biuro@slebzak-cebula.pl lub korespondencyjnie listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych i Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do obsługi Użytkowników, realizacji zamówień i prowadzenia postępowań reklamacyjnych.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.
 5. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do dostarczenia Usług.
 6. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w Serwisie internetowym. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt ze sprzedawcą itd.
 7. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon. Dodatkowo dane mogą być gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 7 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Sprzedawcę oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
 10. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 11.  Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione jedynie:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 12. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
 13. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.
 14. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 15. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 16. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
 17. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 18. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcę;
  b) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  c) do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
  d) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  e) do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 19. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§14
Własność intelektualna

 1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedawca w zakresie opracowanych planów żywieniowych udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Usług dla własnych potrzeb Użytkownika.

 

§15
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
 2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Użytkownik może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Spory nierozwiązane polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.
 10. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

Czy dietoterapia
naprawdę jest skuteczna?

Tak, to jedyny sposób by skutecznie unormować swoją wagę. Wysiłek fizyczny czy suplementy odchudzające mogą być pomocne i stanowić uzupełnienie diety, ale tylko właściwie poprowadzona dietoterapia może Ci pomóc w utracie zbędnych kilogramów bez efektu jo-jo. Przy okazji odczujesz również poprawę samopoczucia już po pierwszej diecie, a po kolejnych nastąpi poprawa wyników morfologicznych i stanu zdrowia.

Wspomaganie leczenia chorób metabolicznych czy hormonalnych właściwie dobraną dietą daje duże szanse na zminimalizowania dolegliwości chorobowych, a w niektórych przypadkach może spowodować całkowite pozbycie się stanu chorobowego!